Отговорност за съдържанието

В качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, ние отговаряме, съгласно действащото законодателството, за собствените публикации на уеб сайта. Като доставчик на информационни услуги, ние нямаме задължение да наблюдаваме съдържанието на информация от чужди източници и да изследваме нейното съответствие с изискванията на закона.

Горното не ограничава задълженията ни за отстраняване или за преустановяване на достъпа до определени данни, произтичащи от действащото законодателство. Отговорност за подобни действия се поражда обаче едва от момента на  узнаване на конкретното закононарушение. При узнаване за извършени закононарушения, ние незабавно ще отстраним проблемните публикации.